1900-talet1.png1900-talet2.png1900-talet3.png

Ämnet historia syftar bland annat till att eleven ska lära sig att:
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer samt kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

I det här temat kommer vi att arbeta med:
  • Hemortens historia.
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
  • Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid